Home » Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Nails & Beauty by me en een cliënt.


2. Inspanningen Nails & Beauty by me
Nails & Beauty by me zal de behandelingen naar eigen inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Nails & Beauty by me zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.


3. Afspraken
De cliënt moet verhindering van een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Nails & Beauty by me melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Nails & Beauty by me 50 % van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Nails & Beauty by me de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan Nails & Beauty by me de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.


4. Betaling
Nails & Beauty by me vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon en op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen.


5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Nails & Beauty by me vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de styliste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Nails & Beauty by me neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Nails & Beauty by me behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Nails & Beauty by me zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden.


6. Aansprakelijkheid
Nails & Beauty by me is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de styliste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergische reacties, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Nails & Beauty by me is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

7. Service
Nails & Beauty by me geeft de cliënt 5 dagen service op de nagelbehandelingen. Deze service vervalt indien:
- De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.
- De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
- De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
- De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
In geen enkel geval zal Nails & Beauty by me geld retour geven.


8. Beschadiging & diefstal
Nails & Beauty by me heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Nails & Beauty by me meldt diefstal altijd bij de politie.


9. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Nails & Beauty by me. Nails & Beauty by me moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Om de naam van Nails & Beauty by me niet te schaden, is het niet toegestaan beklag te doen op social media, zonder dat er eerst contact is opgenomen met Nails & Beauty by me zelf om zodoende tot een oplossing te komen.


10. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens de algemene aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Nails & Beauty by me het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.